Gởi tui vài dòng

ở địa chỉ maibatranslator@gmail.com

Tui sẽ hồi âm ngay khi có thể.